“Η σχέση μεταξύ του τι βλέπουμε και του τι γνωρίζουμε δεν είναι ποτέ σαφώς προσδιορισμένη.”

Jonh Berger

“The relation between what we see and what we know is never settled” Jonh Berger